چهار قطاع اطراف حرم مستقل از یکدیگر نیستند

«با عنایت به اینکه بافت پیرامون حرم مطهر در چهار قطاع تقسیم شده که حدود آن در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای اسلامی شهرمشهد مشخص گردیده و اجرای طرح تفصیلی مصوب مربوط به کل بافت فرسوده مذکور در قالب چهار قطاع با تراز مالی صفر ( تراز مالی صفر یعنی هزینه‌های اجرای نوسازی و بهسازی بافت یاد شده از محل درآمدهای ناشی از پذیره پروانه، تغییرکاربری و افزایش تراکم که در قالب درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی محقق می‌شود، تأمین می‌گردد) صورت می‌گیرد و هیچ یک از چهار قطاع به صورت مستقل از یکدیگر و دارای بودجه جداگانه نمی باشد، بنابراین کل درآمد به عنوان درآمد منطقه ثامن محسوب شده و این درآمد می‌تواند حسب تشخیص شهردار مشهد، در هر یک از چهار قطاع یاد شده هزینه شود چنانکه در کل شهر نیز، درآمد هر منطقه مختص آن منطقه نبوده و در آمد شهرداری بر اساس نیاز و در قالب پروژه‌هایی که تعریف می‌شود در مناطق مختلف مشهد توزیع می‌گردد.

تبصره : منظور از هزینه اجرای طرح تفصیلی اعم از خرید عرصه، اعیان و املاک واقع در طرح و نیز اجرای کلیه پروژه‌های زیربنایی ( در وظایف شهرداری ) و احداث معابر و شوارع است.»

#استناد

#چهار_قطاع_مستقل_از_یکدیگر_نیستند

#تراز_صفر

#طرح_تفصیلی

(منبع: نامه عباس شیرمحمدی، رئیس وقت شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴)