نگاهی به درآمدهای محسوب شده در تراز مالی صفر

«با توجه به اینکه به استناد بند ۳-۶-۳ دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۷۹ و بند ۳-۴-۴ دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۸۷ و نیز تصریح مجدد درمصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۳/ش مورخ ۹۱/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهرمشهد، طبقات منهای یک، همکف و طبقه اول ( مثبت یک ) به صورت زیربنای تجاری مجاز لحاظ گردیده است و حتی اجازه داده شده است که در راستای اقتصادی نمودن و توجیه دار شدن پروژه‌ها و با هدف تحقق درآمدهای مندرج در تراز مالی، سطح اشغال در کاربری‌های مذکور ونیز تراکم در سطوح اقامتی افزایش یابد، بنابراین درآمد حاصل از صدور مجوز تجاری در طبقه منهای یک و حتی افزایش سطح اشغال و افزایش تراکم در کاربری اقامتی پروژه‌های مورد نظر جریمه نبوده بلکه جزو درآمدهای محسوب شده در تراز مالی صفر می‌باشد.»

#استناد

#بهسازی_اطراف_حرم_رضوی

#اقتصادی_شدن_پروژه‌ها

#درآمدهای_محسوب_شده_در_تراز_مالی_صفر

#تراز_صفر

(منبع: نامه عباس شیرمحمدی، رئیس وقت شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴)