رای دیوان عالی کشور طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی قابل ابطال نیست

«مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که مقرر می‎دارد «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهرداری و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر، آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‎شود. آن قسمت از نقشه‎های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‎الاجراء خواهد بود. تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.» علیهذا نظر به اینکه طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضاعلیه السلام به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه‎های شماره ۰۳/۱۰۰/۳۸۰۰۰ مورخ 1385/8/24 و ۰۲/۱۰۰/۳۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۷مراتب را به استاندار وقت خراسان رضوی جهت اجراء ابلاغ نموده است، لذا مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۳/۹کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرسازی خراسان مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد.»

(منبع: شماره دادنامه: ۱۰/۸۹، تاریخ: 1389/1/30، کلاسه پرونده: 86/514)

http://laws.mashhad.ir/laws/Details/88137