شهرداری «تسهیلات برای سرمایه گذار» ایجاد کند

«با در نظر گرفتن تراز صفر طرح تفصیلی منطقه ثامن و اینکه سیاست شورای اسلامی شهر همچنان اعمال روش‌های تشویقی برای تسهیل در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بر اساس تراز صفر بوده و فرمول و روش محاسباتی شهرداری منطقه ثامن بر این مبنا مورد تایید شورای اسلامی شهر می‌باشد و با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور رونق بخشی به ساخت و ساز در این منطقه شهرداری مشهد مکلف است ساز و کارهای لازم را به منظور استفاده از سیاست‌های تشویقی مندرج در مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۳/ش مورخ ۹۱/۲/۹ (ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران در طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر) با هدف تشویق سرمایه گذاری در پروژه‌های دخالت مستقیم منطقه ثامن فراهم نموده و گزارش ماهانه آن را به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید»

#استناد

#تراز_صفر

#ارتباط_شهرداری_با_سرمایه_گذار

#تشویق_سرمایه_گذار

#بهسازی_اطراف_حرم_رضوی

#سیمای_شهری

(منبع: تکالیف و اختیارات بودجه‌ای حوزه اقتصادی شهرداری مشهد-شماره مقرره : ۳/۹۲/۱۴۳۷/ش- نامه عباس شیر محمدی رئیس شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد)